Onze kerk in balans: een hele klus!

Geld – een lang verhaal

Sinds 1975 voeren de grote kerkgemeenschappen in ons land de gezamenlijke jaarlijkse geldwervingsactie onder de naam “Kerkbalans”. Het doel van Kerkbalans is een jaarlijkse geldwervingsactie houden, die vanuit de landelijke kerken wordt voorbereid en ondersteund, om financiële middelen bijeen te krijgen met het oog op de voortgang van het kerkenwerk in de eigen plaatselijke kerkelijke gemeente en parochie.

 

Wat is kerkenwerk?

Wat houdt het werk van de kerk in deze tijd in? Tijdens de zondagse kerkdiensten, waarin de Eucharistie gevierd wordt, gepreekt wordt en waar het christelijk geloof wordt beleden, komt de parochie samen om te leren en te vieren. Want geloven kun je niet alleen. Maar de plaatselijke kerk doet daarnaast nog veel meer. Als kerkelijke gemeenschap, dus gemeenschap van mensen met verschillen van inzicht, vindt men toch een aantal gemeenschappelijke dingen belangrijk. Dat zijn zaken als solidariteit, verbondenheid, zorg en aandacht voor mensen, elkaar vasthouden in blijdschap en verdriet.


Voorbeelden hiervan zijn:

- De kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, die veel mensen tot steun is. 

 

- De parochie, die zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben.

Waar diaconaat, hulp en ondersteuning van kwetsbare mensen in eigen land en in het buitenland, in de praktijk wordt gebracht.

 

- Het kerkbestuur, die aandacht geeft aan de parochie als geheel, de financiële huishouding van de parochie op orde houdt, aandacht voor de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk, aandacht voor de ouderen.

 

- De kerkgemeenschap, die probeert mensen die aan de rand van de samenleving terecht gekomen zijn, weer een menswaardig bestaan te bieden.

 

- De kerk, die zich inzet voor onze samenleving in haar geheel.

De pastoor en assisterend pastor, die voorgaat in de vieringen van de Eucharistie en andere vieringen; de pastoor die leiding geeft aan het kerkbestuur (zolang hij voorzitter is); die op huisbezoek gaat – op verzoek of eigen initiatief – ; die in zijn dagelijks gebed de parochie aan God aanbeveelt en zorgen en noden van parochianen en anderen die hem zijn toevertrouwd in gebed voor God brengt; die zich ook inzet voor werkgroepen en commissies in het grotere geheel van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

 

- De parochie, die een monumentaal kerkgebouw onderhoudt, dat in ons dorp het beeld bepaalt.

Dit zijn in grote lijnen de activiteiten die door een plaatselijke kerk worden verricht en die dan ook ‘kerkenwerk’ worden genoemd.

Vrijwilligers

De Kerk is – voor een groot deel – een vrijwilligers-organisatie, hetgeen o.m. betekent dat de vrijwilligers worden aangestuurd door het kerkbestuur en door de pastoor (vanuit zijn – aan de functie gebonden – eigen verantwoordelijkheid in deze) en dat bijna al het uitvoerende werk door vrijwilligers wordt verricht. Dat gebeurt, in de meest letterlijke zin van dat woord: “Pro Deo”. Toch heeft iedere plaatselijke kerk met vaste uitgaven te maken. Vrijwel iedere parochie heeft mensen in dienst. Dat zijn speciaal opgeleide mensen die ‘beroepsmatig’ hun werkzaamheden verrichten en dus recht hebben op een passende rechtspositie en salarisregeling.

 

Daarnaast zijn er nog wat geringere kosten, zoals voor kosters- en beheerswerkzaamheden, (in veel gemeenten en parochies gebeurt dat werk ook door vrijwilligers), de vergoeding aan de organist(en), enz.

 

Andere kosten waar de plaatselijke kerk mee te maken heeft, zijn o.a. het onderhoud van de gebouwen, verwarming en verlichting. Omdat de plaatselijke kerk deel uitmaakt van een groter geheel, namelijk van de landelijke kerkelijke organisaties,  moet ook een bijdrage worden betaald voor het werk dat op landelijk of diocesaan niveau van de Kerk wordt verricht.

 

Dus ondanks het vele werk dat wordt verricht door honderdduizenden vrijwilligers, heeft de Kerk ook geld nodig om haar pastoors te betalen en om ervoor te zorgen dat de overige kosten, zoals die hiervoor genoemd zijn, betaald kunnen worden.

Financiën van de Kerk

De Kerk in Nederland moet zich zelf bedruipen. Zij krijgt van niemand subsidie, dus ook niet van de Rijksoverheid. Sommige mensen denken dat dit wel zo is, maar dat is een fabel. Wanneer de plaatselijke kerk de beschikking over een rijksmonument heeft, krijgt zij wel een restauratiesubsidie, maar die krijgen ook de eigenaren van een molen of een monumentale boerderij. Maar voor de echte kerkelijke activiteiten, zoals die hiervoor zijn genoemd, is de kerk geheel op zichzelf aangewezen.

 

Sommige kerken beschikken over onroerend goed (zoals onze parochie gelukkig ook) dat in het verleden verworven of geschonken is en waar jaarlijks huur- of pachtopbrengsten uit worden genoten. Ook zijn er plaatselijke kerken die in het verleden legaten hebben ontvangen waar zij nu nog het vruchtgebruik (rente) van genieten. Met de wekelijkse collecten vormen deze inkomsten ongeveer 15 á 20 pct. van de inkomsten die de kerken jaarlijks nodig hebben. Dus 80 á 85 pct. van de inkomsten moet door de leden zelf bijeen worden gebracht. Dat noemt men de (Vaste) Vrijwillige Bijdragen.

In Nederland doen zo’n 3000 parochies en gemeenten onder de naam van “Kerkbalans”, een persoonlijk beroep op de gemeenteleden met de vraag wat het hun waard is dat de kerk in de eigen woongemeenschap in stand blijft.

 

Mijn kerk in balans?

De Kerk is het waard om ons voor in te zetten. De vraag ‘Is mijn kerk in balans?’ kan ook worden omgekeerd in: ‘Hoe kan ik mijn kerk in balans brengen én houden?’.

Leden kunnen veel voor de kerk doen:

  • door mee te vieren in de wekelijkse kerkdienst op zondag; (zie kerkboek)

  • door zich in te zetten als vrijwilliger in het plaatselijke kerkenwerk, waarbij iedereen met haar/zijn eigen inbreng welkom is;

  • door een geldelijke bijdrage aan de plaatselijke parochie te geven.

 

Het is, zoals we hiervoor aangaven, van groot belang dat er in ons dorp een oud-katholieke kerkgemeenschap is, naast de protestantse en rooms-katholieke. Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor ons en onze medemens. Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.


Daarom het volgende:

Geeft u al aan uw parochie een bijdrage (eens per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar): heel goed. Vooral mee blijven doorgaan!


Tip: bekijk eens hoe lang uw bijdrage al gelijk gebleven is, terwijl de kosten wél zijn gestegen. Is het mogelijk om uw bijdrage te verhogen? Geeft u nog niet een bijdrage aan uw parochie?


Wilt u dan eens overwegen om dat wel te gaan doen. Ook uw bijdrage is hard nodig om onze parochie financieel gezond te houden. Ook wanneer u alleen wilt bijdragen voor het onderhoud van het kerkgebouw (denk aan de vorig gerestaureerde glas-in-lood ramen en aan het vervangen van de leien op het oostdak + schilderen van de dakgoten van de kerk rondom en herstel van heel veel voegwerk) is uw bijdrage meer dan welkom!

Iedere maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Uw bijdrage is bovendien aftrekbaar van uw jaarlijkse inkomstenbelasting (mits u de vereiste drempel haalt wat betreft het totaal van uw giften). U kunt uw bijdrage ook doen via een notariële schenkingsactie (dán is er geen minimale drempel vereist bij de Belastingdienst – leuk toch!) U kunt zelfs de parochie opnemen in uw testament!


Informatie over ’t één en ander kunt u krijgen via het kerkbestuur: okkn@planet.nl of Voorstraat 110, 1931 AN Egmond aan Zee.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum