Verklaring Raad van Kerken Nederland

‘We erkennen dat niet je afkomst je waarde bepaalt, noch je ras, noch je huidskleur, noch je sekse, maar de bereidheid om de ander hoog te achten als schepsel dat van God het leven heeft ontvangen. Dat vraagt ook bij ons als mensen die zijn aangesloten bij een kerk steeds weer om hernieuwde verwondering en bereidheid ons te laten aanspreken en corrigeren door elkaar en door de Geest van God, die ons via zijn evangelie bemoedigt en troost,’ aldus de Raad van Kerken Nederland.

LINK naar de kerkdienst op zondag 23 maart 2014 in de Kloosterkerk in Den Haag.

VERKLARING BIJ DE DIENST VAN VERDRAAGZAAMHEID EN TOLERANTIE

De Protestantse Kerk in Nederland heeft in samenwerking met de Raad van Kerken het initiatief genomen om een kerkdienst te houden voor verdraagzaamheid en tolerantie. Aanleiding zijn de ontwikkelingen rond de verkiezingen, waarbij we als kerken de waarden willen benadrukken die de Nederlandse samenleving een menselijk karakter geven. Daartoe past bezinning en gebed; allereerst gebed voor de nieuwe gemeenteraadsleden die gekozen zijn, op wiens schouders een zware verantwoordelijkheid rust in een tijd dat belangrijke taken van zorg en solidariteit van de landelijke overheid verschuiven naar de plaatselijke overheden. 

We menen als kerken dat de volgende punten in het bijzonder om gebed vragen, nu we bij elkaar komen ten dienste van de samenleving dan wel lokaal als parochies, gemeenten en kerken samenkomen en in de voorbede ongetwijfeld aandacht zullen geven aan de verkiezingen en de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien. 

1. We bidden om goede zorg voor mensen die het moeilijk hebben, juist nu plaatselijke overheden daarin een eerste verantwoordelijkheid krijgen en de economische omstandigheden een teruggang laten zien;

2. We bidden om solidariteit op alle niveaus, solidariteit tussen generaties, tussen bevolkingsgroepen, richting vreemdelingen, juist nu politieke en maatschappelijke groepen het risico kunnen lopen in taal en keuzes onvoldoende alert te zijn op fundamentele rechten die alle bevolkingsgroepen ten deel behoren te vallen;  

3. We bidden om sociale cohesie in een samenleving waarin participatie voor alle groepen onvoldoende vanzelfsprekend is, daarbij realiseren we ons dat de overheid daaraan een wezenlijke bijdrage moet blijven leveren, juist ten aanzien van dingen die je als individuen en groepen niet kunt verwezenlijken;

4. We bidden voor mensen die geen baan hebben en wel graag met betaalde arbeid een bijdrage aan de samenleving zouden willen leveren; 

5. We bidden voor mensen wereldwijd die meer nog dan wij in Nederland weten wat armoede is, vervolging, gebrek aan onderling respect; 

6. We bidden om onderlinge zorgvuldigheid naar elkaar als medeburgers, besef van waardigheid voor alle mensen; dat er geen bevolkingsgroepen worden gestigmatiseerd of buitengesloten; we denken daarbij aan autochtone Nederlanders en aan allochtone Nederlanders.

We erkennen dat niet je afkomst je waarde bepaalt, noch je ras, noch je huidskleur, noch je sekse, maar de bereidheid om de ander hoog te achten als schepsel dat van God het leven heeft ontvangen. Dat vraagt ook bij ons als mensen die zijn aangesloten bij een kerk steeds weer om hernieuwde verwondering en bereidheid ons te laten aanspreken en corrigeren door elkaar en door de Geest van God, die ons via zijn evangelie bemoedigt en troost. 

We spreken uit dat we als christenen en als mensen van goede wil ons willen blijven inzetten voor het welzijn van alle medeburgers en voor een menswaardige samenleving. We realiseren ons dat we de samenleving alleen kunnen en willen bouwen in onderlinge verdraagzaamheid en tolerantie.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum