Lid worden

Maak een keus!Wilt u meedoen in deze parochie?

Dát kan!

Voor kortere of voor langere tijd ......

* meelopen met een werkgroep

* een kortdurende taak op u nemen

* een taak voor een paar jaar

* de handen uit de mouwen steken

* uw hersenen laten kraken

* of ...... 

neem contact op met pastoor Scheltinga, klik HIER

Wil je lid worden?

We heten je van hartelijk welkom!

Maar je maakt ons wel nieuwsgierig. Hoe kom je daar zo bij? Wat verwacht je van deze kerk? Wat kunnen we je bieden? Kom je van een ander kerkgenootschap of ben je nog nooit lid van een kerk geweest? Wil je gedoopt of gevormd worden? Wil je meedoen aan de communie?

Niet dat daar vaste antwoorden op bestaan, overigens...
Want we doen niet aan toelatingsexamens of kennisquizzen, we vragen niet naar je seksuele geaardheid, je hoeft geen catechismus op te kunnen zeggen, er is geen commissie die je geloofsleven onderzoekt en je hoeft geen enkel gezang uit je hoofd te kennen...De belangrijkste stap heb je namelijk zelf al gezet: je wilt lid worden van onze parochie. 

Wat vragen we dan eigenlijk wel van je?
Dat je deel wilt uitmaken van een geloofsgemeenschap. Van mensen die samen proberen te geloven. Die al zoekend proberen uit te vinden: Wie is God in ons leven? Wie is Jezus en wat betekent hij voor mij? Hoe kan ik vanuit het geloof een ander van dienst zijn? Hoe kan door mijn geloven de wereld tot een wat betere plaats worden?  We vragen dat je deel uit wilt maken van een groep mensen die zegt: "ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp"

Er zullen nog wel meer vragen komen...
Lid worden van de kerk parochie is ook 'medeplichtig' worden. In tijd en geld verantwoordelijkheid nemen voor dit stukje van de wereldwijde kerk. Doe je mee aan een werkgroep? Waar ben je goed in? Zou je niet een keer dit of dat willen helpen organiseren? We zoeken nog iemand voor...
We proberen immers een actieve gemeenschap te zijn. En met alle activiteiten zoeken we altijd naar mensen die actief mee willen doen. Natuurlijk altijd binnen de mogelijkheden en grenzen van een ieder.

Mocht je het nog steeds willen, dan heb je twee mogelijkheden:

Gastlid

Sinds een paar jaar kent de Oud-Katholieke kerk ook het gastlidmaatschap. Dat wil zeggen dat je volop mee kunt doen in de vieringen en activiteiten van de parochie, zonder je nog vast te hoeven leggen in een 'officieel' lidmaatschap. 


Waarom zou ik gastlid worden?
Een belangrijke reden zou kunnen zijn dat je het eerst maar eens een tijdje 'gewoon aan wilt zien'. Je wilt wel 'bij de parochie horen', maar nog niet de beslissing voor een lidmaatschap nemen. 'Eerst maar eens zien hoe ik me hier over langere tijd voel...'.

Een andere reden is dat je er over denkt om over te stappen vanuit een andere kerkgemeenschap, maar er nog over twijfelt om je uit te schrijven bij de kerk, waartoe je tot nu toe hebt behoord. Het is een belangrijke stap die je niet van de ene op de andere dag wilt nemen. En: 'Lid worden van de Oud-Katholieke Kerk sluit lidmaatschap van een andere kerk uit' stelt het statuut. Dus misschien wil je daar nog es over nadenken.

In de praktijk...
maakt het allemaal niet vreselijk veel verschil. Als gastlid kun je overal aan meedoen en er komt niemand op je af om te vragen 'wanneer je nu eens echt lid denkt te gaan worden'. Ook van gastleden wordt gevraagd zich met tijd en geld in te zetten voor de parochie, net als dat voor 'gewone' leden geldt. Als gastlid ben je wel uitgesloten van de stemmingen op gemeentevergaderingen, deelname aan het kerkbestuur of afvaardigingen namens de parochie in de landelijke kerk.


De officiële tekst over gastleden in het statuut van de Oud-Katholieke Kerk luidt:

Art. 26.
1. Gastleden van een parochie of statie zijn zij die aan het kerkelijk leven van de betreffende oud-katholieke parochie of statie deelnemen zonder door doop of toetreding in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland te zijn opgenomen.
2. Het kerkbestuur van de betreffende parochie of het statiebestuur van de betreffende statie is de instantie die het gastlidmaatschap verleent en weer kan intrekken.
3. Van gastleden wordt een financiële bijdrage verwacht in de kosten verbonden aan het functioneren van de parochie of statie waarvan men gastlid is.

Art. 27.
Gastleden hebben in de gemeentevergadering en in de statievergadering een adviserende stem. Zij zijn niet verkiesbaar tot eerste of benoembaar tot tweede vertegenwoordiger van de parochie of statie in de Synode en zij zijn niet benoembaar tot lid van het kerkbestuur of het statiebestuur.

Art. 28.
1. Gastleden zijn niet verkiesbaar of benoembaar tot lid van het Collegiaal Bestuur, Thesaurier-Generaal, lid van de Financiële Raad, lid van het College van advies inzake kerkelijke rechtsaangelegenheden of lid van het Presidium van de Synode.
2. Gastleden zijn wel benoembaar in de kerkelijke commissies.

Art. 29.
1. Gastleden kunnen deelnemen aan de communie overeenkomstig de daarvoor geldende richtlijnen.
2. Aan het gastlidmaatschap kan geen recht op een kerkelijke uitvaart worden ontleend.

Art. 30. De verdere zorg ten aanzien van de gastleden is nader geregeld door de bisschoppen in een pastorale instructie.

Denk je erover gastlid te worden, neem dan contact op met pastoor Rudolf Scheltinga.

'Vol' lid worden

Tot zover was het gewone mensentaal...

Maar de tekst uit het officiële statuut van de Oud-Katholieke Kerk over het lidmaatschap willen we je ook niet onthouden:


Art. 23.

  1. Van de gemeenschap van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland maken als leden deel uit degenen die daarin door de doop of door latere toetreding zijn opgenomen.
  2. Lidmaatschap van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland sluit lidmaatschap van een andere kerkgemeenschap uit.
  3. Men houdt op lid van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland te zijn door opzegging. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden, hetzij door de betrokkene aan zijn bisschop of aan het kerkbestuur van zijn parochie of het statiebestuur van zijn statie, hetzij door de bisschop aan de betrokkene. Opzegging door de bisschop geschiedt niet dan nadat de betrokkene is gehoord of in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.

Art. 24. 

  1. Zowel van geestelijken als van leken wordt met inachtneming van de daarvoor gestelde regels verwacht, dat zij:
  2. de openbare godsdienstoefeningen, in het bijzonder de viering van de Eucharistie, bijwonen;
  3. de genademiddelen (sacramenten) ontvangen, welke Christus aan zijn kerk heeft geschonken;
  4. Gods heilig woord lezen en overwegen;
  5. het ambt, de bediening of de functie waartoe de kerk hen roept aanvaarden;
  6. financieel bijdragen in de kosten verbonden aan het functioneren van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en de parochie of statie waarvan de betrokkene deel uitmaakt.

Art. 25.

Zowel geestelijken als leken zijn gelijkerwijze gerechtigd en verplicht om aan het kerkelijk leven in alle opzichten deel te nemen en de belangen van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en in het algemeen die van de christelijke kerk naar hun beste krachten geestelijk en financieel te dienen en te bevorderen.

Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact op met pastoor Rudolf Scheltinga.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
KvK 81729065
Pastoor Joke Kolkman
Telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK (?) van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING (?)  in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum