Plantinga en Scheltinga

en Zwart - Vuil

 

... gaan naar de Synode op zaterdag 24 november 2012 in Hilversum.

Focko Plantinga en Laura Zwart - Vuil als synodale afgevaardigden (waarvan de eerste mét stemrecht en de tweede zonder stemrecht - zoals voor alle afvaardigingen vanuit parochies geldt) namens onze parochie en pastoor Rudolf Scheltinga (met stemrecht) namens de geestelijkheid van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

De
 Synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland komt tenminste eenmaal per jaar bijeen en geeft advies aan het Episcopaat en het Collegiaal Bestuur over alle zaken, welke de kerk betreffen.|

Zo luidt de betreffende bepaling van het Statuut van de kerk. Bij de instelling van de Synode aan het begin van de 20e eeuw werd gekozen voor een adviserende en niet voor een besturende Synode. Ondanks herhaalde wijzigingen in de structuur van de Synode is hierin tot op vandaag geen verandering gekomen, behalve dat enkele jaren geleden wel het 'Budgetrecht' aan de Synode werd toegekend. Dat houdt in dat het Collegiaal Bestuur jaarlijks het budget van de landelijke kerk ter goedkeuring aan de Synode dient voor te leggen en hiermee heeft de Synode toch een sturend instrument in handen gekregen.

Vertegenwoordigers
De Synode bestaat uit verkozen vertegenwoordigers van de parochies en wel per parochie 1 en vertegenwoorders uit de geestelijkheid, in de verhouding 2/3 en 1/3. De parochievertegenwoordigers kunnen zich in de Synode laten bijstaan door een secundus, deze hebben echter geen stemrecht.

Stemrecht
Er is sprake van een gewogen stemrecht, de zwaarte van de stem per parochie is afhankelijk van het aantal meelevende leden per parochie.

Presidium
De Synode wordt geleid door een Presidium, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en tenminste twee vice-voorzitters. De zittingstermijn is vier jaar.
De huidige voorzitter is de heer F.L.C.de Haart uit Amersfoort en de secretaris is mw.E. Roobol-Groen uit Lelystad; beiden zijn dit jaar aftreden en niet meer verkiesbaar! Er wordt een nieuwe voorzitter gekozen en ook een nieuwe vice-voorzitter. Tot op heden ontbreekt een (kandidaat)opvolger voor de secretaris. 

Agenda
De agenda is vastgesteld door het Presidium in overleg met het Collegiaal Bestuur. De jaarlijkse najaarszitting van de Synode kent als vaste onderdelen van de agenda de bespreking van het verslag van het Collegiaal Bestuur inclusief de Rekening en Verantwoording van het vorige jaar, de beleidsvoorstellen voor het volgende jaar en het budget. Alle leden van de Synode hebben het recht om voorstellen voor de zitting in te dienen. Ook de verkiezing van leden van het Collegiaal Bestuur gebeurt door de Synode, dit jaar een afgevaardigde namens het bisdom Haarlem en een afgevaardigde namens het Aartsbisdom Utrecht. Tevens is de nota 'Oud-Katholieke Presentie' onderdeel van de agenda. Ook worden we bijgepraat over het Luchthavenpastoraat op de luchthaven Schiphol. 
Een eucharistieviering is eveneens een vast onderdeel van de agenda.

Incidenteel worden er extra zittingen gehouden in het voorjaar over bijzondere onderwerpen (Vrouw en ambt, 1998, Beleid juni 2006 en mei 2007, april 2010).

Jongerensynode
Primeur dit jaar! Klik: http://egmond.okkn.nl/pagina/535/jongerensynode_op_24_november_20 

Openbaar
De zittingen zijn openbaar, tenzij anders beslist door de voorzitter.
Het is de gewoonte geworden om te vergaderen op een zaterdag in november in het parochiecentrum "De Akker" in Hilversum.

Het secretariaat van de Synode is gevestigd: Karveel 35-20, 8231 BK Lelystad.
Voor aanvragen agenda's van de zitting der synode wordt verwezen naar het Bisschoppelijk Bureau.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum