De gebouwen van onze parochie: een uitdaging

Gebouwen van onze parochie

Naar aanleiding van een publicatie in de lokale pers in Flessenpost Egmond stromen de vragen binnen - ook bij 't kerkbestuur - over wát er nou toch allemaal te lezen is over 't Verenigingsgebouw Egmond én alle gebouwen die naast/achter/om de hoek staan en waar nieuwbouwanimaties van te zien zijn.

Het is goed om wát er geschreven is in 't Scheepje 2020-06 in herinnering te roepen en te herlezen. Het bouwt nl. voort op waarvan in 't betreffende nummer van 't Scheepje melding werd gemaakt.

Voor de volledigheid kunnen we hier reeds op wijzen dat er op dinsdag 13 april, donderdag 15 april, dinsdag 20 april en donderdag 22 april, inloopdagen georganiseerd gaan worden waar er naast de plannen omtrent het project DuinKonijn - wat ontwikkeld wordt door Pantheum Vastgoed Ontwikkeling B.V. - ook kennisgenomen kan worden van de ontwerpplannen voor de verbouw en uitbouw van de Oud-Katholieke pastorie. (Helaas werkt de link nog niet - hier wordt aan gewerkt) Als u de tekening wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar de pastoor. pastoor@egmond.okkn.nl

Van te voren aanmelden én intekenen voor deze inloopmomenten is een noodzaak, omdat het aantal personen dat tegelijk binnen mag zijn door alle coronamaatregelen beperkt is. Aanmelden kan via info@pvobv.nl


Het is in de gegeven omstandigheden niet toegestaan om met 30 mensen bij elkaar te komen, daarmee behoort een informatieavond met de parochie helaas nog steeds niet tot de mogelijkheden.

Nadrukkelijk geven we hier aan dat deze plannen nog worden getoetst op de financiele haalbaarheid en dat de inzet van het Verenigingsgebouw Egmond en de verbouw van de pastorie nog niet definitief zijn. Al deze trajecten vereisen, volgens de regelgeving van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de instemming van de bisschop van Haarlem, die deze instemming pas kan geven nadat hij de Commissie Financien en Materieel om advies heeft gevraagd en deze commissie de bisschop advies gegeven heeft. Vervolgens kan de bisschop het kerkbestuur machtigen om rechtsgeldig te kunnen handelen.

Scheepje 2020-06
In de gemeentevergaderingen van onze parochie kwam bij herhaling voorbij de zorgen die uitgesproken werden over ons gebouwenbezit, over de daarmee gemoeide kosten voor de lopende zaken, maar ook de kosten voor zaken zoals reservering voor groot onderhoud én het uitvoeren van groot onderhoud.

Kúnnen we niet meer geld genereren met de verhuur van ’t Verenigingsgebouw Egmond, met de verhuur van onze St. Agneskerk en kunnen in de pastorie geen appartementen gebouwd worden? De pastoor kan dan wel ergens anders wonen.

Hoe dát allemaal zou kunnen worden uitgevoerd, daarover waren geen concrete én vooral haalbare, ideeën. Grootschalige verhuur van ’t Verenigingsgebouw, waardoor de parochie er vrijwel geen gebruik meer van zou kunnen maken, werd niet als mening gedeeld. Daarom heeft ’t kerkbestuur besloten om dát niet te doen. Maar ondertussen bleef de bestuurlijke zorg voor ons gebouwenbezit wél bestaan. Sterker nog: déze werd steeds groter.

De kosten van de verlichting van ’t kerkgebouw waren al naar beneden gebracht, als gevolg van de aanpassing om de kerk te verlichten middels LED. Via een fantastische bijdrage vanuit de Boekenclub kon dit gerealiseerd worden. We genieten er elke keer van wanneer de lampen aangaan in de kerk.

Het kerkbestuur heeft steeds uitgekeken naar de mogelijkheden én aan de hand van de wensen van de gemeentevergadering om daar waar zich kansen voor zouden kunnen doen om de kosten van de gebouwen naar beneden te brengen én de opbrengsten om hoog. Deze opbrengsten zijn namelijk hard nodig om de parochie financieel gezond te houden. Of beter gezegd: om de parochie weer financieel gezond te maken!

Als er jaarlijks spaargeld gebruikt moet worden om de lopende zaken van de parochie te betalen, dan gaat er iets niet goed. Dan vraagt het op een gegeven moment om ingrijpen, om het verzetten van de bakens, om nieuwe wegen te verkennen én ook te gaan.

Omdat een externe partij het kerkbestuur op de hoogte bracht van het ontwikkelen van (ver)bouwplannen – het bouwen van appartementen – in het gebied dat grenst aan het grondgebied van de kerk en Verenigingsgebouw, werd het kerkbestuur in de gelegenheid gesteld om hier kennis van te nemen. Deze planontwikkeling strekte zich steeds verder uit, zelfs tot óp de grens van het grondgebied van kerk en Verenigingsgebouw. 

Dát was aanleiding om een verkennend gesprek te starten – zonder ook maar enig idee te hebben wát de uitkomst zou kunnen zijn – óf en zo ja, hóe, het Verenigingsgebouw, het Koetshuis, de grond van de kerk én de pastorie bij dit hele project van (ver)bouwen van betekenis zou kunnen zijn. Voorwaarde voor ’t één en ander was vanuit het kerkbestuur dat de huidige functies van het Verenigingsgebouw, nl. verhuur kantoorruimte, verhuur opbaarruimte + condoleances, verhuur als locatie voor bloedafname, ruimte voor koffiedrinken, bijeenkomsten van de mannenvereniging van St. Jan en de damesvereniging van Agnes ’86, doorgang zou kunnen blijven vinden.

Het bleek mogelijk te zijn om déze functies allemaal onder te brengen in de begane grond van de pastorie, wanneer déze zou worden uitgebouwd aan de achterzijde. Hier zou dan een vergaderzaal kunnen worden gerealiseerd én op de begane grond aan de voorzijde twee kantoorruimtes. Tevens wordt de deur aan de voorzijde van de pastorie (op de plaats van ’t middelste raam bevond zich vroeger een deur!) teruggeplaatst.

De toegang van de pastorie – zoals die nu is tussen kerk en pastorie – wordt geschikt gemaakt voor mensen die minder mobiel zijn én is dé toegang voor de vergaderzaal. Bij deze vergaderzaal én meteen dus ook bij de kerk, komt een ruime toiletvoorziening en garderobe. Vanzelfsprekend is er een keuken gepland in het nieuwe ontwerp.

De begane grond van de pastorie heeft ná deze verbouwing geen woonfunctie meer. De woonruimte voor de pastoor – welke door de parochie beschikbaar wordt gesteld – wordt gelokaliseerd op de eerste én de tweede etage. De woonkamer(s) en de keuken én de studeerkamer komen op de eerste etage. Op de uitbouw van de vergaderzaal wordt een dakterras gerealiseerd. De (slaap)vertrekken verhuizen van de eerste etage naar de tweede etage. De tweede etage is nú één grote ruimte, welke kan worden ingedeeld in slaapvertrekken én doucheruimtes en toiletvoorzieningen.

Omdat alle functies van het huidige Verenigingsgebouw Egmond kúnnen worden ondergebracht in de begane grond van de pastorie, kán er gekeken worden of en zo ja, hoe, in/met het huidige Verenigingsgebouw Egmond voorzien kan worden in de ontwikkeling van de bouw van een aantal appartementen – begane grond, eerste etage en (deels) tweede etage.

In Egmond aan Zee is behoefte aan betaalbare woonruimte. We hebben hiermee als kerk de mogelijkheid om in deze een bijdrage te leveren aan het woningvolume in Egmond én tevens de financiële positie van de parochie te versterken.

Bij alle fases die in een dergelijke verkenning een plaats hebben, is de bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, steeds op de hoogte gehouden en heeft hij ook gereageerd én het kerkbestuur alle succes toegewenst om deze verkenningen tot een goed einde te brengen.

Op een gegeven moment zal er ook een gemeentevergadering belegd worden – wanneer dát weer mogelijk is in/na deze corona-tijd – om de concrete plannen aan de parochie te presenteren. Vanzelf-sprekend is er dan gelegenheid om vragen te stellen, opmerkingen te maken én aanvullende suggesties te doen. Het gaat immers om de gebouwen van onze parochie, waarvoor het kerkbestuur nú plannen ontwikkeld die gericht zijn op het kunnen blijven voortbestaan van onze parochie als geheel.

Waarbij de gebouwen geen blok aan het been vormen, maar ingezet kunnen worden om de parochie financieel gezond te maken én te houden én uiteindelijk het geloof met elkaar te delen, te vieren en samen te komen.

Het kerkbestuur

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum