Aartsbisdom Utrecht kiest nieuwe bisschop

15 februari 2020

Het kiescollege van het aartsbisdom Utrecht – met vertegenwoordigers van de geestelijkheid en de leken-gelovigen – komt op zaterdag 15 februari 2020 samen om een nieuwe bisschop te kiezen. De huidige aartsbisschop, Mgr. dr. Joris Vercammen legt op zaterdag 11 januari 2020 zijn ambt neer. Tot de komst van een nieuwe aartsbisschop heeft het Metropolitaan Kapittel de leiding over het bisdom.

Na de afzetting van aartsbisschop Petrus Codde door de toenmalige paus in het begin van de achttiende eeuw grijpt de Oud-Katholieke Kerk van Nederland terug op het oude gebruik om de bisschoppen te laten kiezen door de geestelijken en leken van het bisdom waarvoor hij/zij gekozen wordt.

Kandidaten 
Kandidaten zijn alle priesters van de bisdommen Utrecht en Haarlem, die minstens 30 jaar en nog niet met emeritaat zijn en tenminste vijf jaar als geestelijke in de kerk werkzaam zijn. Van tevoren kunnen de kandidaten aangeven of ze een eventuele verkiezing al of niet zullen aannemen. Aangezien er in de OKKN sinds 1999 ook vrouwelijke priesters zijn, kan de nieuwe aartsbisschop een vrouw of een man zijn.

Procedure
Ter voorbereiding op de verkiezing komt het kiescollege op 28 november aanstaande samen. Daar gaan de kiesgerechtigden in gesprek over actuele en nabije toekomstige ontwikkelingen in het bisdom, de landelijke kerk en de internationale oecumene, en het profiel van de nieuwe bisschop dat daar het beste bij past. Over concrete kandidaten zal het op 28 november nog niet gaan. Na 11 januari zal het kiescollege een tweede voorbereidingsbijeenkomst hebben alvorens op 15 februari tot het kiezen van een nieuwe aartsbisschop over te gaan.

Verkiezing
De verkiezing van de nieuwe aartsbisschop zal plaatsvinden op 15 februari 2020 in de Utrechtse kathedrale kerk van de H. Gertrudis. Het eigenlijke kiescollege is het Metropolitaan Kapittel van Utrecht. Dat neemt voor de verkiezing alle overige geestelijken van het bisdom Utrecht op en ook een aantal leken-gelovigen die tevens vertegenwoordiger van de parochies ter Synode en/of het landelijke bestuur van de kerk zijn. In totaal bestaat het kiescollege aldus uit 22 geestelijken en 11 leken. Op de dag van de verkiezing wordt eerst de Mis van de heilige Geest gevierd. Vervolgens vindt de verkiezing plaats, die geslaagd is wanneer op een kandidaat de vereiste eenvoudige meerderheid der stemmen (de helft plus één) is uitgebracht. Mocht er na vijf stemrondes geen uitsluitsel zijn, dan is voorzien in een tweede verkiezingsbijeenkomst op 21 maart 2020.

Wijding
Voor de wijding en installatie van de nieuwe aartsbisschop van Utrecht is nog geen datum vastgelegd, maar die zal naar verwachting in het voorjaar van 2020 plaatsvinden. De verkiezingsbijeenkomst is openbaar. Op wie de individuele leden van het Kiescollege gestemd hebben, blijft geheim.

Afscheid
Na zijn terugtreden als aartsbisschop van Utrecht is Mgr. Joris Vercammen emeritus-aartsbisschop. Hij wil zich toeleggen op pastorale taken, geestelijke begeleiding en wetenschappelijk onderzoek. Op 11 januari zal op feestelijke en inhoudelijke wijze stil worden gestaan bij de twintig jaar waarin hij als aartsbisschop van Utrecht heeft gefunctioneerd. Nadere details over het programma volgen. 

Verkiezing nieuwe aartsbisschop van Utrecht op zaterdag 15 februari 2020
Na het vieren van de Mis voor de Heilige Geest (aanvang 11.00 uur) zal de verkiezing plaats vinden van een nieuwe Aartsbisschop van Utrecht door het kiescollege, bestaande uit de geestelijken van het aartsbisdom Utrecht tot tweeenzeventig jaar (totaal 25), aangevuld met een aantal kiesgerechtigde leken uit Collegiaal Bestuur en Synode (totaal 13). De kathedrale kerk van Sinte Gertrudis staat aan het Willemsplantsoen te Utrecht.

De verkiezing is openbaar, maar in verband met de beperkte capaciteit van de kathedraal alleen toegankelijk na aanmelding en op vertoon van een toegangsbewijs die op basis van beschikbaarheid zullen worden uitgegeven. Informatie over de wijze van aanmelden volgt op een later tijdstip. Zie hiervoor actuele berichtgeving op www.okkn.nl 

Op welke kandidaat de individuele leden van het college stemmen, blijft geheim.

 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum