Jaarverslag 2018

Verslag van de Gemeentevergadering van de O.KJ. Parochie van de H. Agnes

dd. 28 mei 2019 in het O.K. Verenigingsgebouw

==========================================================

Aanwezig: pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga (vz), hr. M. Groen (penningm.), mevr. N. Zwart (lid) en mv. K. Buenen (secr.).

Notuliste: mw. L.E. Zwart-Vuil

 

Aanwezig: 30 personen + 4 KB-leden

Afwezig (met afbericht):

 1. William Wijker, Gerrit Gravemaker, Willem Gravemaker, Piet Dekker, Kees v.d. Pol Koos v. Oosterhout en Focko Plantinga

      mv. Hanny Dekker-Bakker, Janny Dekker-Mooy, Manon Hille, Marianne Baltus, Bep

              Dekker-Kok, Els Dekker-v.d. Steen, Jenny Knap en Rinske Plantinga

 

 1. Opening door pastoor Scheltinga

*       Hij opent met een Paaslied 


Eduard Gerdes (Kleef, 12 augustus 1821 – Doetinchem, 12 december 1898)
(gevonden op internet)

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

 

 

 1. Aanwezigen/afwezigen

Zie boven.

 

 1. Definitieve vaststelling van de agenda

Goedgekeurd

 

 1. Mededelingen

Pastoor: inmiddels is het bordje met het straatnummer van het kerkgebouw, zijnde “112” weer aan de gevel bevestigd.

Er is de laatste tijd hard gewerkt aan de buitenkant van het kerkgebouw; er is met hoogwerkers gewerkt om bij de toren te kunnen komen; deuren zijn kaal gehaald en in botenlak gezet (langer houdbaar tegen weersinvloeden); schilderwerk aan goten en ramen.

In het kerkgebouw is led-verlichting aangebracht.

Bij het eventueel plaatsen van een glazen achterwand is geadviseerd de onderkant niet in hout te plaatsen: dit is duur in onderhoud en geeft geen mooi beeld in doorkijk in het gebouw.

 

 1. 1e rondvraag

Mv. Janny Druiven: “het Scheepje”  wordt, al jaar en dag, op een vast tijdstip gedrukt. Laatste keer lukte dat niet wegens ziekte van een van de drukkers. Zij vraagt om te zien naar een reservedrukker; dan kunnen bij uitvallen van een drukker de werkzaamheden op de geplande datum doorgaan.

Hr. Wim Groen: betreurt het dat de verjaardagen niet meer in het Scheepje vermeld worden. Hij begrijpt dat dit is vanwege de wet op de privacy, maar hierdoor ook een gemiste kans om mensen te kunnen feliciteren met hun verjaardag.

Pastoor: wanneer je zelf wilt dat je vermeld wordt met je verjaardagsdatum, moet je dit schriftelijk aangeven (met handtekening) en het kerkbestuur heeft besloten hier niet toe over te gaan. Mw. Adrie Wijker: vragen aan betreffende personen of ze vermeld willen worden.

Pastoor: KB blijft bij ingenomen standpunt.

 

                                                                                                                      -2-

Mw. Anda de Graaff complimenteert pastoor Scheltinga met het maken en plaatsen van foto’s tijdens de restauratiewerkzaamheden aan het kerkgebouw.    

Hr. Henk Bosman: merkt op dat hij de preken van pastoor Scheltinga, met alle respect voor die preken, aan de lange kant vindt. Zijn ervaring is dat hij na ca. 12 minuten moeite heeft om de aandacht voor de preek vast te houden en dat vindt hij jammer; hij waardeert de inzet van pastoor zeer.

Hr. Jos v.d. Pol ondersteunt de opmerking van hr. Bosman. Er komen opmerkingen, van buiten, dat preken lang zijn, gezangen vaak te lang: hoe kweken we goodwill om mensen naar de kerk te krijgen, is zijn vraag.

Pastoor is zichtbaar verrast door bovengenoemde opmerkingen.

Mv. Tera Takken: is juist lovend over de preken van pastoor Scheltinga en zegt dat ze nooit op haar horloge kijkt hoe lang de preek duurt.

Mv. Lia Visser: heeft dit jaar tijdens de Paaswake (voor haar het hoogtepunt van het kerkelijk jaar) de overgang van donker naar licht gemist; zij vond het te licht in het kerkgebouw. Pastoor: door latere datum van Pasen was het lichter dan wanneer Pasen eerder valt. Alleen op te lossen door de kerkdienst later te beginnen en dit is niet aan de orde: om 21.00 uur is gebruikelijke tijd.

 

 1. Goedkeuring van het verslag van de Gemeentevergadering  dd. 9 oktober 2018

Tekstueel pag. 1: mv. Ineke Schenk: meent dat de parochie over 3 gebouwen beschikt (vermeld staat 4). Pastoor licht toe waarom het 4 gebouwen betreft.

Mv. Schenk: oppag. 3 wordt vermeld dat in 2017 alle parochianen een kaars hebben ontvangen: dit was in 2016.

mv. Jans Blok-Prins: geeft schriftelijk een compliment aan het KB dat zij erin is geslaagd om nieuwe huurders voor het gebouw te hebben aangetrokken. (Starlet – bloedafname)

 

 1. Zalen voortkomend uit verslag Gemeentevergadering dd. 9 oktober 2018

Zie punt 6

 

 1. Pastoraal verslag pastoor Scheltinga

Bijgevoegd door pastoor

 

 1. Financieel verslag 2018; verslag kascontrolecommissie; begroting 2019

Aan de vergadering wordt uitgereikt dd. 10.1.2019 het financiële overzicht 2018 en

dd. 6.5.2019 zoals we er voor 2019 voorstonden op 1 mei 2019.

Het betreft dus afgesloten en lopende cijfers.

Penningmeester Maarten Groen loopt de cijfers door:

zonder ontvangen van legaat zou de parochie een negatief saldo hebben ad € 23.000,-.

Hr. Jos v.d. Pol: zonder het ontvangen van legaten  is de kerk een put die niet te dempen is.

Hr. Wim Groen: groot onder houd geraamd op € 180.000,--: hoe is die bedrag opgebouwd?

Pastoor: subsidies op onderhoud : maximaal 3% van de verzekerde herbouwwaarde van het kerkgebouw. Normaliter wordt subsidie uitgekeerd over een tijdsbestek van 6 jaar. Het kerkbestuur heeft echter gewild om alles in 1 keer te restaureren en het is gelukt om de betreffende subsidie in 1 keer te ontvangen.

Verhoudingsgewijs: van € 2 : 1 euro zelf, 1 euro subsidie.
Moet zijn: € 3 : 2 euro zelf, 1 euro subsidie.

 

Kascontrolecommissie: bestaande uit de hh.  Wim Groen en Focko Plantinga.

Zij complimenteren penningmeester Maarten Groen voor de zorgvuldige uitvoering van het penningmeesterschap en stellen de vergadering voor het kerkbestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Instemmend applaus volgt.

                                                                                                                                  -3-

De commissie heeft geen onregelmatigheden kunnen constateren.

Opmerkingen:

-        zorg ervoor dat declaraties door én indiener én gemachtigde ondertekend wordt

-        het valt op dat de opbrengsten bij uitvaarten minder geworden zijn (Rudolf: jouw antwoord hierop ben ik even kwijt) Bij een paar uitvaarten is de overmaking van het gevraagde bedrag over de jaargrens heengetild; waardoor het in de jaarrekening 2018 niet zichtbaar kon zijn.

Hr. Groen stelt ook voor om een artikel over groot onderhoud in ’t Scheepje te vermelden.

Nieuwe aanmelding voor lid in de kascontrolecommissie: mv. Astrid de Groot. De zittende leden maken onderling uit wie uit de commissie gaat.

 

 1. 2e rondvraag

Mv. Trees Visser-Groot: vorig jaar werd voorgesteld om “open kerk “ ook in juni te houden.

Pastoor: qua huidig onderhoud aan kerkgebouw is het nog niet te plannen om in juni met “open kerk” te kunnen beginnen

Hr. Kees Visser: breekt een lans om nieuwe koorleden te werven; via zijn Scheepje-artikelen is dit nog niet gelukt.

Mv. Astrid de Groot: vraagt of er al ontwikkelingen zijn omtrent het plaatsen van zonnepanelen op een rijksmonument. Pastoor: dit mag nog steeds niet. Mogelijkheden onderzoeken om zonnepanelen te plaatsen op pastorie. Het is wel mogelijk ze te plaatsen op het dak van het Verenigingsgebouw.

Mv. de Groot: vraagt of er nog beraden wordt over een glazen wand in het kerkgebouw: pastoor: we zijn nog in overleg met de Bisschop van Haarlem.

Mv. Tera Takken: doet een oproep om mee te zingen met de Seasingers tijdens de instuif in juni a.s. . Zij geeft ook aan hoe dankbaar zij is om lid te zijn van de O.K. kerk waar zij een grote mate van vrijheid ervaart. Er mag en kan heel veel.

Mv. Adrie Wijker: heeft zorgen omtrent de recente verhogingen van de consumptieprijzen van het Verenigingsgebouw.

Pastoor: het KB had dit beter moeten communiceren: de inkoopprijzen zijn verhoogd, alsmede de verzekeringskosten. Het Verenigingsgebouw mag niet onder marktconforme prijzen gaan werken. Mv. Wijker pleit ervoor om de prijzen voor de verenigingen, die gebruik maken van het gebouw, aan te passen.

Mv. Hannie Gul: waarom wordt de “hoofdprijs” gevraagd voor de consumpties; hierover onvrede bij b.v. de kaartclub (vaste gebruiker van gebouw).

Hr. Wim Groen: in 2010 heeft de beheerscommissie van het Ver.Geb. zich moeten neerleggen bij marktconforme prijzen en deze moeten nog steeds gehanteerd worden.

Hr. Ger Zwart: vorige vergadering is door hem gevraagd te onderzoeken hoe subsidies van de Schulp en Hanswijk (resp. Egmond Binnen en Egmond aan den Hoef) verkregen worden.

Pastoor: hier is ondertussen wel naar gekeken; in 2000 bleek het een voorwaarde te zijn dat voor het verkrijgen van de vergunning op grond van de drank- en horecawet het Verenigingsgebouw Egmond geen beroep kan doen op subsidie van de burgerlijke Gemeente Bergen-NH. ………………..en wat heb je hier nog meer gezegd Rudolf?) Subsidies worden ook niet verleend door de Gemeente Bergen-NH aan het gebouw maar – indien van toepassing – wel aan verenigingen die van het betreffende gebouw gebruik maken. Maar die Verenigingen dienen dat wel zelf aan te vragen.

Mv. Lia Visser vraagt of het mogelijk is subsidie te verkrijgen bij opbaringen; dit is niet het geval, omdat de opbaringsruimte een onderdeel is van het Verenigingsgebouw.

Hr. Henk Bosman vraagt of er “dit jaar nog een “kerkproeverij” komt.

Pastoor: deze zal 29 september a.s. plaatsvinden. Op 30 september juni a.s. komt er een groep mensen uit Lichtenvoorde ( waar hij enige tijd geleden was uitgenodigd om te preken) naar onze parochie . Er is dan na de kerkdienst koffiedrinken in het Ver.Geb.

Hr. Jan de Waard: vraagt of er een exploitatiebegroting van het Verenigingsgebouw is.

Pastoor: die is er, vanwege , momenteel, meer vaste verhuur aan o.m. Evean en  Starlet; door deze vaste verhuur zit de loop er beter in.

Hr. Jan de Waard: vraagt over “hoeveel procent pastoor” de parochie Egmond op dit moment

 beschikt. Pastoor: op dit moment worden in het bisdom de formatieplaatsen besproken; deze worden t.z.t. door de Bisschop van Haarlem bekend gemaakt.       

Hr. Jos v.d. Pol: haakt hierop in met een gloeiend betoog om vooral de huidige formatieplaatsen proberen vast te houden; hij zegt hierdoor “standvastige geloofsgevoelens” te hebben en hopelijk te houden.

Mv. Hannie Gul-Bakker: vraagt of het mogelijk is op de consumpties voor Agnes ’86 en de kaartclub korting te krijgen. Pastoor: stelt voor om over dit onderwerp binnenkort met elkaar in gesprek te gaan.

Mv. Lia Visser heeft begrepen dat er parochianen problemen hebben met de “zwaarte “ van de wierooklucht tijdens de kerkdienst en vraagt of er mildere soorten te gebruiken zijn. Pastoor zegt dat hij de mildere vorm al gebruikt; deze zou minder op de keel slaan. Discussie volgt over  wel of geen wierook. Meesten vinden dat wierook een gebruik is dat bij het vieren van kerkdiensten hoort.

 

 1. Sluiting

Pastoor dankt de parochianen voor hun inspirerende inbreng en eindigt de vergadering met het bidden van het “Onze Vader” .

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

 • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
  Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
 • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum