Agenda Synode 2018

Agenda
voor de 92ste zitting van de Synode op zaterdag 24 november 2018 te Hilversum.
09:30 uur


1.
a. Opening van de Synode door de voorzitter van het Presidium
b. Gebed door de Bisschop van Haarlem


09:40 uur
2.
Benoeming Notulencommissie


09:45 uur
3.
Verslag Collegiaal Bestuur
Bespreking van het verslag van het Collegiaal Bestuur aangaande het gevoerde beleid over het afgelopen jaar
 Korte inleiding door de bisschop van Haarlem
 Bespreking rapportage commissie B&O
 Stemming: advies Synode over verantwoording gevoerde beleid 5


10:30 uur
4.
Wijzigingen Statuut OKKN
 Voorstel tot opname van religieuze gemeenschappen.
 Voorstel tot aanpassingen inzake financiën en CFM.
 Voorstel tot aanpassingen …..
 Stemming: advies over hierboven beschreven wijzigingsvoorstellen. 18


11:00 uur
Koffiepauze

11:15 uur
5.

Financieel Verslag 2017
Toelichting van de Thesaurier Generaal op het gevoerde financiële beleid in 2017.
 Inleiding Thesaurier Generaal op jaarverslag. (toelichting op methode en inhoudelijk gevoerd beleid)
 Bespreking van het financieel verslag 2017.
 Advies aan het Collegiaal Bestuur voor decharge van het gevoerde beleid door de Thesaurier Generaal.
Stemming: advies Synode over het financieel verslag. 24


11.30 uur
6.
Begroting 2019
Inleiding Thesaurier Generaal op de begroting
Advies Begrotingscommissie: “De begrotingscommissie constateert dat de conceptbegroting een negatief saldo heeft. De TG geeft aan dat in oktober overleg met de fondsen plaatsvindt. De hoop is dat met extra bijdragen vanuit die zijde het tekort wordt weggewerkt. In hoeverre ter synode hierover al duidelijkheid bestaat, is onzeker. Daarom adviseren wij de synodalen hun achterban te raadplegen welk tekort nog aanvaardbaar is. Afhankelijk van de informatie die de TG ter synode geeft, kan dan conform het advies van de gemeente worden gestemd.”
 Beantwoording van vragen en bespreking.
 Stemming: gaat de Synode akkoord met de voorliggende begroting? 52


12:15 uur
Eucharistie
13:15 uur
Lunch

14:00 uur
7.
Evaluatie project jongerenpastoraat
 Presentatie van het verslag jongerenpastoraat door de jongerenpastores met aansluitend gesprek hierover met de Synode
 Toelichting door een CB lid bij en vragen van de Synode over het continueringsvoorstel van het CB
 Stemming: advies Synode over het voorliggende voorstel. 66


14:30 uur
8.
Rapport Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik in de OKKN
Het rapport is ten tijde van oplevering van de synodeagenda nog niet beschikbaar. U wordt derhalve op een later moment nader over de invulling van dit agendapunt geïnformeerd.


16:00 uur
Theepauze


16:30 uur
9.
Verkiezingen
 Collegiaal Bestuur
o vacature vertegenwoordiger van de Haarlemse gelovigen
 Presidium
o vacature vicevoorzitter
 Vacature lid begrotingscommissie
 Stemming: over de kandida(a)t(en)


17:00
10.
Sluiting
 Dankwoord aan scheidende functionarissen (vicevoorzitter Presidium mw. J. van Maaren)
 Uitreiking Maartenspennning (mw. Zwart-Vuil)
 Afrondende opmerkingen door de voorzitter.
 Slotgebed: door de Aartsbisschop van Utrecht.
Borrel waarbij gelegenheid is tot het feliciteren van nieuwe, scheidende en onderscheiden functionarissen

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum