AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyregeling persoonsgegevens (gast)leden van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Het Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland:

Aanleiding en doel
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft krachtens zijn Statuut tot doel om vorm en inhoud te geven aan het kerkelijk leven van de (gast)leden. Dit kerkelijk leven manifesteert zich in de eerste plaats in de parochies. Een belangrijk onderdeel van dit kerkelijk leven is het opbouwen en in stand houden van een gemeenschap van gelovigen.
Voor deze gemeenschapsvorming én voor het bestuur en de organisatie van het kerkelijk leven is het noodzakelijk dat de Oud-Katholieke Kerk van Nederland persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens over de godsdienst, van (gast)leden verwerkt.
Naar aanleiding van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft het Collegiaal Bestuur een gegevenseffectbeoordeling uitgevoerd met het doel de risico’s voor een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de (gast)leden in kaart te brengen en passende maatregelen te nemen om deze risico’s zo veel mogelijk te beperken.
Omdat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig dient te geschieden én om de in de gegevenseffectbeoordeling beschreven risico’s zoveel mogelijk te beperken, wordt het noodzakelijk geacht om de verwerking van persoonsgegevens van (gast)leden nader te reguleren.
Relevante wetgeving
Artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden;
Artikel 10 Grondwet;
Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Stelt de volgende regeling vast:
Artikel 1 Begripsbepalingen
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming;
bestand het gestructureerd geheel van persoonsgegevens van (gast)leden dat door de OKKN is aangelegd met het oog op het doel zoals geformuleerd in artikel 2;
betrokkene de persoon van wie de OKKN op grond van deze regeling persoonsgegevens vastlegt of anderszins verwerkt;
bijzondere
persoonsgegevens persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, persoonsgegevens over hinderlijk en onrechtmatig gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag en persoonsgegevens over het lidmaatschap van een vakvereniging; op grond van deze privacyregeling worden uitsluitend bijzondere persoonsgegevens over de godsdienst verwerkt;
datalek inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens waardoor deze zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking;
derde ieder die geen deel uit maakt van de OKKN als (gast)lid;
(gast)lid het lid of het gastlid van de OKKN, daaronder ook verstaan de belangstellende;
OKKN Oud-Katholieke Kerk van Nederland;
parochiële registers registers waarin de pastoor de toediening van de sacramenten aan (gast)leden vastlegt, alsmede de verlening van gastlidmaatschap;
parochie plaatselijke of regionale geloofsgemeenschap behorend tot de OKKN, zoals omschreven in het Statuut, daaronder voor deze privacyregeling ook verstaan de kleinere plaatselijke of regionale geloofsgemeenschappen van de OKKN die in het Statuut worden aangeduid als ‘statie’ of ‘kerngroep’;
persoonsgegevens alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Statuut Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland;
UAVG Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;
verantwoordelijke de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, zijnde het Collegiaal Bestuur;
verwerken van
persoonsgegevens iedere handeling, of ieder geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens;
wettelijk
vertegenwoordiger de persoon die het gezag over een minderjarige uitoefent., dan wel degene die door de rechter als vertegenwoordiger van een meerderjarige persoon is benoemd.
Artikel 2. Doel van de verwerking van persoonsgegevens door de OKKN
De OKKN heeft krachtens zijn Statuut tot doel om vorm te geven aan het kerkelijk leven van de (gast)leden. Dit kerkelijk leven krijgt vooral vorm in de parochies. Een belangrijk onderdeel van dit kerkelijk leven is het opbouwen en in stand houden van een gemeenschap van gelovigen.
Voor deze gemeenschapsvorming én voor het bestuur en de organisatie van het kerkelijk leven is het noodzakelijk dat de OKKN persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens over de godsdienst, van (gast)leden verwerkt.
Artikel 3. Toepassingsgebied
Deze regeling is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van de (gast)leden door de OKKN ongeacht of dit geschiedt op landelijk, diocesaan of parochieel niveau.
Artikel 4. Verantwoordelijkheden van het Collegiaal Bestuur als ‘verantwoordelijke’
Het Collegiaal Bestuur draagt er als verantwoordelijke zorg voor dat:
- niet meer gegevens van (gast)leden in het bestand worden vastgelegd en/of anderszins worden verwerkt dan noodzakelijk is voor het doel zoals beschreven in artikel 2;
- de (gast)leden zorgvuldig en volledig worden geïnformeerd over het doel en de aard van de gegevens die de OKKN verwerkt, over de identiteit van de verantwoordelijke en over de rechten die zij ten aanzien van de gegevensverwerking kunnen uitoefenen;
- voorzieningen worden getroffen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen persoonsgegevens;
- voor de beveiliging van de persoonsgegevens afdoende maatregelen worden genomen; deze maatregelen staan beschreven in het beveiligingsplan dat als bijlage 1 deel uitmaakt van deze privacyregeling;
- een datalek met een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (gast)leden, onmiddellijk wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, conform de bepalingen van de AVG;
- de verwerking van persoonsgegevens op grond van deze regeling wordt vastgelegd in het register waarin, conform de verplichting van de AVG, aantekening wordt gehouden van de verwerking van persoonsgegevens.
Artikel 5. Grondslag voor de gegevensverwerking en ontheffing van het verbod om gegevens over de godsdienst te verwerken
1. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van (gast)leden door de OKKN is gelegen in het gerechtvaardigd belang dat de OKKN heeft bij deze verwerking. Dit gerechtvaardigd belang is gelegen in het statutaire doel van de OKKN om het kerkelijk leven van de (gast)leden inhoud te geven. Essentieel onderdeel daarvan is de gemeenschapsopbouw en –vorming. Voorwaarde voor deze gemeenschapsopbouw en –vorming is het in enigermate bekend zijn van de (gast)leden van de OKKN. Daarnaast is voor de inrichting van het kerkelijk leven een zekere mate van organisatie en bestuur van de OKKN en parochies noodzakelijk. Ook daarvoor geldt dat dit alleen mogelijk is met verwerking van een aantal persoonsgegevens van de (gast)leden.
2. De verantwoordelijke komt op basis van de volgende argumenten tot het oordeel dat het gerechtvaardigd belang van de OKKN zoals beschreven in lid 1 zwaarder weegt dan de privacybelangen van de (gast)leden:
- (gast)leden kiezen in vrijheid om (gast)lid te zijn van de OKKN, waarmee zij kenbaar maken dat zij deel uit willen maken van een geloofsgemeenschap; voordat zij dit besluit nemen, worden zij volledig geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens in verband met hun (gast)lidmaatschap;
- de OKKN legt alleen die gegevens van (gast)leden vast die noodzakelijk zijn voor het doel zoals omschreven in artikel 2;
- de gegevens van (gast)leden worden onmiddellijk verwijderd als zij aangeven niet langer (gast)lid te willen zijn en de OKKN draagt er zorg voor dat voldoende bekendheid wordt gegeven aan de wijze waarop zij bekend kunnen maken dat zij niet langer (gast)lid willen zijn;
- de toegang tot de gegevens in het bestand is middels autorisaties gereguleerd, zoals beschreven in artikel 8 van deze regeling;
- de gegevens die de OKKN vastlegt, worden niet aan derden verstrekt, tenzij het (gast)lid hiervoor in vrijheid en op basis van voldoende informatie gericht toestemming heeft gegeven.
3. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens over de godsdienst is gebaseerd op de ontheffing van het verbod zoals beschreven in artikel 9 van de AVG. Daarbij wordt voldaan aan de voorwaarde dat deze bijzondere gegevens alleen aan derden kunnen worden verstrekt op basis van ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene, conform het bepaalde in artikel 9 van deze privacyregeling.
Artikel 6. Informeren van het (gast)lid over de verwerking van zijn persoonsgegevens
1. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat de (gast)leden worden geïnformeerd over de inhoud en aard van de gegevens die worden vastgelegd, het doel daarvan, de rechten die zij ten aanzien van deze gegevensverwerking kunnen uitoefenen en de identiteit van de verantwoordelijke. Ook wordt aan de (gast)leden medegedeeld dat de gegevensverwerking onmiddellijk wordt beëindigd indien het (gast)lid kenbaar maakt dat hij niet langer (gast)lid wenst te zijn en dat zijn gegevens niet aan derden worden verstrekt zonder dat hij daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven.
2. Het informeren zoals bedoeld in lid 1 geschiedt:
- voorafgaand aan de toetreding of de verlening van gastlidmaatschap;
- bij de doop op een leeftijd van 16 jaar of ouder;
- bij de leeftijd van 16 jaar van een eerder door toedoen van zijn wettelijk vertegenwoordigers ingeschreven (gast)lid.
3. Het informeren van (gast)leden van wie al gegevens worden verwerkt bij de inwerkingtreding van deze regeling, geschiedt door een aan ieder (gast)lid persoonlijk gerichte (digitale) brief. De brief van al ingeschreven (gast)leden die nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, wordt gericht aan de wettelijk vertegenwoordigers.
Artikel 7. De persoonsgegevens die in het bestand worden opgenomen
In het bestand worden niet meer gegevens van (gast)leden opgenomen dan noodzakelijk is voor het doel zoals beschreven in artikel 2. De persoonsgegevens betreffen ten hoogste:
- voor- en achternaam, adres en woonplaats, geboortedatum en –plaats, emailadres, telefoonnummer, burgerlijke staat, naam echtgenoot of geregistreerde partner (indien ook (gast)lid OKKN, rekeningnummer bank;
- aanduiding al dan niet kerkelijk meelevend, code voor de ontvangst van ‘de Oud-Katholiek’;
- data toediening sacramenten;
- taken, functies en lidmaatschappen binnen de parochie, het bisdom of anderszins binnen de OKKN, data van aanvang en beëindiging.
Artikel 8. Toegang tot de persoonsgegevens die in het bestand zijn opgenomen
De verantwoordelijke kent autorisaties toe voor de toegang tot de persoonsgegevens die in het bestand zijn opgenomen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
- toekenning van een autorisatie geschiedt op basis van de noodzaak van de toegang gelet op de taakuitoefening;
- op het Bisschoppelijk Bureau heeft één functionaris, alsmede zijn vervanger, toegang tot en schrijfbevoegdheden ten aanzien van alle persoonsgegevens die zijn opgenomen in het bestand;
- in iedere parochie wordt aan minimaal één functionaris en aan maximaal drie functionarissen toegang verleend tot de gegevens die in het bestand zijn opgenomen over de (gast)leden van de betreffende parochie, schrijfbevoegdheden worden uitsluitend toegekend voor zover het (gast)leden betreft die tot de betreffende parochie behoren;
- geautoriseerde functionarissen kunnen binnen het verband van de parochie gegevens van (gast)leden die tot de betreffende parochie behoren verstrekken aan leden van het kerkbestuur. Het kerkbestuur beslist of en zo ja aan welke parochianen, gelet op hun taken, gegevens dienen te worden verstrekt. In geen geval vindt algehele toezending plaats van gegevens van alle (gast)leden van de betreffende parochie, bijvoorbeeld in de vorm van een leden- of adressengids, aan alle (gast)leden van de betreffende parochie.
Artikel 9. Verstrekking van persoonsgegevens uit het bestand aan derden
1. Er worden buiten hetgeen bij deze regeling is bepaald, geen persoonsgegevens uit het bestand aan derden verstrekt, tenzij de verantwoordelijke daartoe verplicht is krachtens enige wettelijke regeling.
2. Indien de verantwoordelijke, zonder daartoe wettelijk verplicht te zijn, meent dat, bij wijze van uitzondering, verstrekking van persoonsgegevens uit het bestand dient te worden overwogen, wendt hij zich tot het (gast)lid om hem voor deze verstrekking ondubbelzinnig toestemming te vragen.
3. De verantwoordelijke vraagt de toestemming zoals bedoeld in lid 2 pas nadat hij het (gast)lid volledig heeft geïnformeerd over de aard en inhoud van de gegevens die zullen worden verstrekt, het doel van deze verstrekking en de identiteit van de ontvanger. Ook wijst de verantwoordelijke er op dat het (gast)lid zijn toestemming ten allen tijde weer in kan trekken door middel van een telefonische, digitale of schriftelijke mededeling.
4. De verantwoordelijke legt de gegeven toestemming en de eventuele intrekking daarvan vast in het bestand.
Artikel 10. Verwijderen van de gegevens uit het bestand
1. De persoonsgegevens in het bestand worden onmiddellijk verwijderd nadat een (gast)lid kenbaar heeft gemaakt niet langer (gast)lid te willen zijn, tenzij het voor het nakomen van financiële verplichtingen van de betrokkene ten opzichte van de OKKN noodzakelijk is deze verwijdering ten aanzien van bepaalde gegevens uit te stellen.
2. Indien een (gast)lid overlijdt, worden zijn gegevens verwijderd aan het einde van het jaar waarin het overlijden plaats vond. Indien een overleden (gast)lid ten tijde van het overlijden gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had met een ander (gast)lid, worden zijn gegevens verwijderd in het jaar van overlijden van de langstlevende echtgenoot, geregistreerde partner of levensgezel.
Artikel 11. Verstrekking van gegevens ten behoeve van beleid en onderzoek
Ten behoeve van beleid en onderzoek kan de verantwoordelijke besluiten om gegevens uit het bestand te verstrekken aan derden die belast zijn met het betreffende beleid of onderzoek, voor zover dit beleid of dit onderzoek verband houdt met het doel zoals beschreven in artikel 2. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat deze gegevens, voorafgaand aan de verstrekking, zodanig zijn bewerkt dat zij niet langer te herleiden zijn tot individuele personen.
Artikel 12. Rechten betrokkenen
1. De betrokkene kan ten aanzien van de gegevens die op hem betrekking hebben en die door de OKKN worden verwerkt, de rechten uitoefenen zoals beschreven in de artikelen 15 (inzage), 16 (rectificatie), 17 (wissing), 18 (beperking) en 21 (bezwaar) van de AVG. De betrokkene wendt zich voor het uitoefenen van deze rechten schriftelijk tot de verantwoordelijke.
2. De verantwoordelijke zendt de betrokkene onverwijld, doch in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek bericht over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Wanneer de verantwoordelijke geen gevolg geeft aan het verzoek informeert hij de betrokkene hierover onverwijld, doch in ieder geval binnen een maand. Daarbij wijst hij de betrokkene op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of beroep in te stellen bij de bevoegde rechter.
Artikel 13. Positie betrokkenen die nog geen 16 jaar oud zijn
De rechten die een betrokkene kan uitoefenen op grond van de AVG, de UAVG en deze regeling, worden door de wettelijk vertegenwoordiger(s) uitgeoefend indien:
- de betrokkene nog geen 16 jaar oud is;
- de betrokkene 16 of 17 jaar oud is, doch wilsonbekwaam moet worden geacht;
- de rechter t.b.v. de meerderjarige betrokkene een vertegenwoordiger heeft benoemd in verband met zijn handelingsonbekwaamheid.
Artikel 14. Geheimhouding
Ieder die op grond van deze regeling kennis neemt van persoonsgegevens, is verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij uit de wet of uit deze regeling bekendmaking of verstrekking van persoonsgegevens voortvloeit.
Artikel 15. Specifieke bepalingen ten aanzien van de parochiële registers
1. De pastoor van de parochie houdt aantekening van de toediening van sacramenten aan (gast)leden van de parochie in de parochiële registers.
2. Op de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van deze registers is deze privacyregeling van toepassing, tenzij daarvan in dit artikel wordt afgeweken.
3. Toegang tot de parochiële registers hebben uitsluitend de bisschop, de pastoor, de assisterend pastor en de secretaris van het kerkbestuur. De pastoor kan deze bevoegdheid ook verlenen aan een eventuele pastoraal werker.
4. Gelet op het bepaalde in artikel 17, lid 3, onder d van de AVG:
- is het bepaalde in artikel 10 over de verwijdering van persoonsgegevens niet van toepassing op de persoonsgegevens in de parochiële registers In verband met de betekenis die deze persoonsgegevens hebben voor (wetenschappelijk onderzoek naar) de geschiedenis van de parochie, het bisdom of de OKKN;
- zal een verzoek om verwijdering van persoonsgegevens uit de registers, zoals bedoeld in artikel 12, vanwege de betekenis die deze persoonsgegevens hebben voor (wetenschappelijk onderzoek naar) de geschiedenis van de parochie, het bisdom of de OKKN, kunnen worden geweigerd.
Artikel 16. Slotbepaling
1. Deze regeling treedt voor onbepaalde tijd in werking op 25 mei 2018.
2. De verantwoordelijke is bevoegd deze regeling te wijzigen of in te trekken.
3. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Privacyregeling persoonsgegevens (gast)leden van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland’.
Amersfoort, 19 april 2018 Vastgesteld door het Collegiaal Bestuur te diezelfde datum.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum