Mandaat kerkmeesters

Op 30 juni a.s. verstrijkt het mandaat van twee kerkmeesters

Volgens het Statuut, artikel 139, wordt een kerkmeester benoemd voor een periode van vier jaren en is hij/zij slechts eenmaal terstond herbenoembaar. Personen die de leeftijd van tweeënzeventig jaren hebben bereikt, komen niet meer in aanmerking voor een herbenoe­ming.

Eveneens conform artikel 139 van het Statuut stelt het kerkbestuur bij openbare kennisge­ving de leden van de parochie gedurende een maand in de gelegenheid kandidaten voor te dragen bij iedere vacature. Na het verstrijken van de bovengenoemde termijn zendt het kerkbestuur de bisschop een gemotiveerde voordracht toe met vermelding van de namen van de bij het kerkbestuur ingekomen kandidaten, geboortedata, adressen en overige gegevens. (Gaarne ook voornamen voluit, postcode en telefoonnummer.)

De bisschop verzoekt allereerst de aftredenden opmerkzaam te maken op het verstrijken van de zittingsperiode, een eventuele herbenoeming te overwegen en de parochianen in de gelegen­heid te stellen tot het voordragen van kandidaten.

12 juni 2018
Er zijn geen kandidaten voorgedragen bij het kerkbestuur.
Het kerkbestuur zal de bisschop vragen de twee kerkmeesters te herbenoemen.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum