Mandaat kerkmeesters

Op 30 juni a.s. verstrijkt het mandaat van twee kerkmeesters

Volgens het Statuut, artikel 139, wordt een kerkmeester benoemd voor een periode van vier jaren en is hij/zij slechts eenmaal terstond herbenoembaar. Personen die de leeftijd van tweeënzeventig jaren hebben bereikt, komen niet meer in aanmerking voor een herbenoe­ming.

Eveneens conform artikel 139 van het Statuut stelt het kerkbestuur bij openbare kennisge­ving de leden van de parochie gedurende een maand in de gelegenheid kandidaten voor te dragen bij iedere vacature. Na het verstrijken van de bovengenoemde termijn zendt het kerkbestuur de bisschop een gemotiveerde voordracht toe met vermelding van de namen van de bij het kerkbestuur ingekomen kandidaten, geboortedata, adressen en overige gegevens. (Gaarne ook voornamen voluit, postcode en telefoonnummer.)

De bisschop verzoekt allereerst de aftredenden opmerkzaam te maken op het verstrijken van de zittingsperiode, een eventuele herbenoeming te overwegen en de parochianen in de gelegen­heid te stellen tot het voordragen van kandidaten.

12 juni 2018
Er zijn geen kandidaten voorgedragen bij het kerkbestuur.
Het kerkbestuur zal de bisschop vragen de twee kerkmeesters te herbenoemen.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur

1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand,(behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2019 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2019 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERT. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2019 op woensdag 26 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum